Dưới đây là danh sách nhóm thành viên được định nghĩa tại wiki này, với mức độ truy cập của từng nhóm. Có thông tin thêm về từng nhóm riêng biệt.

Chú giải:

 • Quyền được trao
 • Quyền bị tước
NhómKhả năng
(tất cả)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Run arbitrary Cargo queries (runcargoqueries)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình – một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Xem thẻ “Sửa đổi” tại các trang có thể sửa đổi dùng biểu mẫu (viewedittab)
 • Đọc trang (read)
Thành viên tự xác nhận
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
Automoderated users
(danh sách thành viên)
 • Have their edits bypass moderation (skip-moderation)
Bot
(danh sách thành viên)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Have their edits bypass moderation (skip-moderation)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Move pages without moderation (skip-move-moderation)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Hành chính viên
(danh sách thành viên)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
 • Có thể thêm nhóm: Forum administrators
 • Có thể bỏ nhóm: Forum administrators
checkuser
(danh sách thành viên)
 • Can see IPs of editors in the moderation interface (moderation-checkuser)
Forum administrators
(danh sách thành viên)
Bảo quản viên giao diện
(danh sách thành viên)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
maintenanceshell
(danh sách thành viên)
 • maintenanceshell (maintenanceshell)
Moderators
(danh sách thành viên)
 • Moderate edits (moderation)
staff
(danh sách thành viên)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
Bảo quản viên
(danh sách thành viên)
 • Add, edit and delete categories and forums on the discussion board (wikiforum-admin)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Delete a Cargo table (deletecargodata)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Edit and delete threads and replies on the discussion board (wikiforum-moderator)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Have their edits bypass moderation (skip-moderation)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Moderate edits (moderation)
 • Move pages without moderation (skip-move-moderation)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Recreate data contained in Cargo tables (recreatecargodata)
 • Sửa dữ liệu liên wiki (interwiki)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi các trường biểu mẫu hạn chế (editrestrictedfields)
 • Thay thế văn bản trên toàn wiki (replacetext)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Tạo và bật/tắt thẻ (managechangetags)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xem các liên kết quản lý (adminlinks)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem thẻ “Sửa đổi” tại các trang có thể sửa đổi dùng biểu mẫu (viewedittab)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • maintenanceshell (maintenanceshell)
 • viewlinktolatest (viewlinktolatest)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
 • Có thể thêm nhóm: Automoderated users
 • Có thể bỏ nhóm: Automoderated users
Thành viên thông thường
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Tẩy bộ đệm của trang mà không có trang xác nhận (purge)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Đọc trang (read)

Hạn chế không gian tên

Không gian tênQuyền cho phép người dùng sửa đổi
MediaWiki
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
Tiện ích
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
Định nghĩa tiện ích
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)