Đơm, đó, lờ là dụng cụ bắt cá đan bằng tre, hình ống, thót hai đầu, mỗi đầu buộc một cái hom. Đắp đập nhỏ bằng đất, cho nước chảy vào một khe hẹp, đặt đơm, đó, lờ vào đó để đón bắt cá. Đăng là vật đan bằng tre, hình phên, dùng chắn ngang dòng nước để gài đó mà bắt cá. Ca dao: Trách ai có đó bỏ đăng; Tiếc công anh đắp đập be bờ/ Để ai vác đó đem lờ đến đơm.