Services

Bảng giá dịch vụ

STT Dịch vụ Thời gian Giá/Phí setup
1 Cài đặt hệ điều hành Windows/mac 3h $100
2 Thiết đặt hệ thống mạng Client/Server Tùy theo nhu cầu $50/h
3 Thiết lặp hệ thống Backup dữ liệu nội bộ/Cloud backup Tùy theo nhu cầu $50/h
4 Cài đặt ứng ụng, quét vius Tùy theo nhu cầu $20/h
5 Sửa chữa phần cứng Tùy theo tình trạng N/a
6 Bảo trì hàng tháng Tùy theo qui mô $10/máy

Bảng giá có thể thay đổi theo nhu cầu của quý khách