Không đi buôn thì không giàu được. 4 chữ này nằm trong 2 câu được các nhà buôn Trung Quốc tuân thủ tuyệt đối:“Quan phi Thương bất phú

Thương phi Quan bất an”

Thương ở đây là thương nhân, với nghĩa là quan muốn làm giàu phải chơi với thương nhân. Thương nhân muốn làm ăn yên ổn thì phải chơi với quan. Không biết có chuẩn không, nhưng nghe hợp lý và đúng qui luật làm ăn hơn hẳn.

Tiếng Anh: Nothing ventures, nothing gains.