Hai vợ chồng mang lễ vật về nhà bố mẹ vợ hôm sau ngày cưới (cưới chạy tang thì làm lễ tứ hỉ mà không làm nhị hỉ; lễ tứ hỉ thì 3 hôm sau mới tiến hành). Trong mâm lễ vật có một thủ lợn. Nếu cô dâu không còn trong trắng khi về nhà chồng thì thủ lợn bị cắt mất tai. Đó là một sỉ nhục lớn đối với nhà gái. Hạnh phúc gia đình coi như tan vỡ.