Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên