Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người aó trắng khăn điều vắt vai