Chết thời cơm nếp thịt gà
Sống thời xin bát nước cà không cho.