Có chồng phải lụy theo chồng
Nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam.