Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:43, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.146 byte) (+1.146). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Một nhóm các em ngồi quây tròn, mỗi người duỗi một chân ra để “xỉa cá mè”, mỗi chân ứng vào một từ theo câu…”)