Thoạt đẻ thì mọc hai sừng Đến khi lưng chừng thì ễnh bụng ra.