Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 23:54, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.075 byte) (+1.075). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. H.C. Tặng Trần Khánh Giư Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, Con thuyền xuôi m…”)