Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:29, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (5.622 byte) (+5.622). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>"Thao lược" cũng gọi là "Lục thao, Tam lược". Đây là hai bộ sách thuộc về binh pháp cổ Trung Hoa. "Lục thao" do Khương…”)