Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 18:56, ngày 30 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (3.647 byte) (+3.647). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Diện tích: 11.133,4 km² Dân số: 3.406,8 nghìn người (2010) Tỉnh lỵ: Thành phố Thanh Hóa Các huyện, thị: - Thị xã: Sầm…”)