Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:29, ngày 30 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.953 byte) (+1.953). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Thuở ấy, chưa có thế gian, chưa có muôn vật. Trời đất chí là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng một vị thần kh…”)