Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:02, ngày 11 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (6.846 byte) (+6.846). . (Tạo trang mới với nội dung “Ngày xưa có hai nhà sư Năng Nhẫn và Bất Nhẫn . Hai người cùng cạo đầu xuất gia từ ngày còn trẻ và cùng tu ở một ngôi…”)