Rượu chanh làm tại An Bình

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Rượu chanh làm tại An Bình
Xa em không nhớ mà nhớ nguyên bình rượu ngon.