Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 00:11, ngày 30 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.532 byte) (+2.532). . (Tạo trang mới với nội dung “Chúng tôi xin trích "Việt Nam Phong tục" của Phan Kế Bính trang 39 "...Người mất, sau ba năm đoạn tang rồi hoặc một vài năm…”)