Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.