Nào ai quyết chí tu hành

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.