Mối Ăn Nhà

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khách đến nhà hồi lâu, đúng bữa mà chủ nhà không hề đoái hoài tới. Lại lén vào trong ăn ba miếng, uống vài chén rồi cầm khách. Người khách biết tỏng bụng dạ chủ nhà liền nói:
- Nhà anh có cây cột tốt quá, ngặt bị ba con mối nó ăn thật là uổng.
Người chủ nhà cãi lại:
- Nhà tôi thế này, làm gì có chuyện mối ăn!
Khách nói:
- Ăn ở bên trong, nhìn thấu sao đặng.
Nói rồi người khách lặng lẽ bỏ đi.