Lễ này do thợ tổ chức cúng tổ sư để nhận tiền công.