Lễ tế Nguyệt lão, vị thần chủ việc hôn nhân. Bàn thờ bày ngoài sân. Trên hướng án bày xôi, gà, trầu, rượu… Chú rể quỳ trước, cô dâu quỳ sau để nghe đọc văn tế Tơ Hồng, tri ân Nguyệt Lão đã xe duyên, cầu xin bách niên giai lãi, rồi lễ mỗi người 4 lễ, một vái. Sau tiệc nhà trai thết, nhà gái ra về, cô dâu ở lại. Khách dự cưới thường mừng trướng điều, liễn điều, trà rượu… Khách dự cỗ được mang phần xôi thịt, bánh trái về.