Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:58, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (6.543 byte) (+6.543). . (Tạo trang mới với nội dung “Lễ hội mừng nhà rông mới của dân tộc Gia Rai, Kon Tum: Trong nắng gió cao nguyên lồng lộng, đồng bào dân tộc Gia Rai ở Ya…”)