Lúc khôn thì tuổi đã già

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lúc khôn thì tuổi đã già
Lúc biết ăn cà đã rụng mất răng.