Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:32, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (11.241 byte) (+11.241). . (Tạo trang mới với nội dung “<div id="chapter"><p style="margin-left: 36pt; margin-right: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Verdana"><br> </font><font size="2"><span st…”)
Lấy từ “https://congdongviet.net/K