Kẻ Dầu có quán Đình Thanh

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kẻ Dầu có quán Đình Thanh
Kẻ Rũi ta có Vạn Đình, Ba Voi.
Mười tám cất thuyền xuống chơi,
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.