Kẻ Dầu có quán Đình Thanh
Kẻ Rũi ta có Vạn Đình, Ba Voi.
Mười tám cất thuyền xuống chơi,
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.