Hai tay cầm hai quả hồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hai tay cầm hai quả hồng,
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai