Hát đàn cho rạng đông ra
Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành.