Dữ liệu văn hóa Việt Nam:Phủ nhận chung

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tại P2BG chúng tôi muốn xây dựng văn hóa là không có một quy tắc gì hiện hữu vì lẽ mỗi quy tắc đều nằm ở chính con người chúng ta.