Nghĩa là trong một mảy cũng có nặng nhẹ, hơn thua.