Con ruồi đỗ nặng đòn cân

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nghĩa là trong một mảy cũng có nặng nhẹ, hơn thua.