Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan.