Con chửa hoang còn ở trong bụng mẹ, ai cưới mẹ nó thì là cho nó.