Con chờ cha

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con chửa hoang còn ở trong bụng mẹ, ai cưới mẹ nó thì là cho nó.