Coi bằng mặt, chớ bắt bằng tay

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nghĩa là không nên đá động.