Chim quyên xuống đất cũng quyên

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim quyên xuống đất cũng quyên
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.