Chim quyên xuống đất ăn trùng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim quyên xuống đất ăn trùng
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than