Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi