Chim khôn chưa bắt đã bay

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời