Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn, ốm o gầy mòn