Chiều chiều sóng vỗ bãi Bàng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chiều chiều sóng vỗ bãi Bàng
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon.
Cũng nguyền một tấm lòng son,
Nhớ em nước mắt nhỏ mòn con ngươi.