Cha mẹ để của bằng non

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời.