Chợ Đồn phiên họp người đông

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chợ Đồn phiên họp người đông
Thấy thơm, thấy mít sao không không thấy nàng.
Dốc lòng lặn lội xa đàng,
Hỏi ai, ai biết muôn vàn biết ơn.