Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên
Gặp nhau chi nữa để phiền cho nhau.
Người về khuất nẻo Sống Trâu,
Để em thui thủi Dốc Lau một mình.