Chồng tôi chín đụn năm bồ
Tôi còn chẳng quản, huống hồ gì anh.