Chồng người đánh giặc sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Chồng người cưỡi ngựa bắn cung
Chồng em ngồi bếp cầm chun bắn ruồi.