Chồng khôn thì nổi cơ đồ
Chồng dại luống tổn công phu nhọc nhằn.