Chịu đấm ăn xôi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có ăn nhờ thì không nệ xấu hổ.